Hoppa till innehåll

Bygdestenen enda fornminne i Norr 1695

21 maj, 2007

UMEÅ Suecia antiqua et hodierna BILD: Umeå i Suecia antiqua et hodierna
(Källa: se länken Kungliga Biblioteket längst ned)

ETT MYCKET INTRESSANT BREV om Bygdestenen från den 19 augusti 1695 ger en god bild av stenens betydelse i 1300-talets och senare historia.

FÄLTMARSKALKEN ERIK DAHLBERG också känd för verket Suecia antiqua et hodierna i tre band om 353 planscher hade sänt fortifikationslöjtnanten Wollmar Gustaff Läw till Norrland med uppdraget att teckna ett antal orter och städer samt också avteckna fornminnen. Erik Dahlberg själv reste aldrig norrut utan lät tecknare göra jobbet. I ett brev från Umeå daterat 1695-08-19 beskriver löjtnant Läw sin resas resultat och vedermödor och av fornminnen är det enbart Bygdestenen som visar sig vara av värde.

KUVERTET
Brevrapporten från löjtnanten Wollmar Gustaff Läw till fältmarskalk (som var hans rang) Erik Dahlberg har följande adress:

A son Excellence Monseigneur le Compte Eriques Dahlberg, Senateur du Roy, Marechall de Camp et Gouverneur Genéral en Bremie très humblement à Stockholm.

BREVET

Erläuchter hochgebohrner Herr Graff, Königl. Raht, Feltmarschall under General Gouverneur, Gnädiger Herr.

Ewr Hochgräffl. Excell:tz Befehl allergehorsahmbst nachzukommen, habe ich gleich, nachdem ich nur alhie angeländet, mich auff der Reise begeben, und so durch Tag unndt Nacht von der einen Stadt zu der andern mich verfüget, und nach meinem geringem Vermögen jedoch mit gröstem Fleisse, die von Ewr. Hochgräffl. Exell: verlangte Öhrter abegezeichnhet, welche der Hr. Baron und Obrister v. Ferssen Ewr. Hochgräffl. Excell: einhändigen wirdt…

Så fortsätter brevet på tyska men återges här i svensk översättning:

Högädle, högvälborne herr greve, Kungl. Råd, fältmarskalk och generalguvernör, nådige herre.

Allrahörsammast efterkommande Eders höggrevliga Excellens´ befallning har jag omedelbart efter det jag anlände begivit mig av på resan och sålunda genom dag och natt förfogat mig från den ena staden till den andra samt efter min ringa förmåga, dock med största flit, avtecknat de av Eders höggrevliga Excellens önskade orterna, vilka (avritningar) herr baronen och översten von Fersen skall överlämna till Eders höggrevliga Excellens.
fornminne40×30Beträffande fornminnen har jag noga förfrågat mig men härom endast kunnat erfara rätt obetydligt förutom följande: I forna tider, då ryssarna bemödade sig att erövra detta land, skola de, enligt vad man säger, på en stor sten i havet en fjärdedels mil från land i Bygdeå socken, 5 mil norrut från Umeå stad, hava inhuggit denna figur:
Skeppet Bygdestenen
som där ännu idag någorlunda kan ses, och när de ville sätta i land sitt folk därstädes, hava de genom starkt motvärn lidit sitt första nederlag, så tillvida att de måste draga sig tillbaka, varefter de härifrån åter begåvo sig till Torneå och utställde sin förpostering bestående av 700 man på en ö benämnd Saissa Karra (=Seskarö), vilken ligger i havet 2 mil från nämnda stad. Men då svenskarna kommo fram för att undsätta landet, hava de icke blott förföljt fienden ända dit, omringat denna ö och nedgjort vakttruppen utan även tvungit fienden att med oförrättat ärende ånyo retirera därifrån.

Övriga fornminnen äro dels så obetydliga, dels så löjliga, att de icke äro värda att anföras, endast det måste jag i förbigående omtala, att det här i detta land och uppe i Lappmarken finnes olika slags metallförande berg såväl som andra kostbara mineral såsom kritall (bergkristall), alabaster, marmorsten, antimon o.d. i överflöd, och ännu många förborgade ting skulle kunna upptäckas här i landet, om man ville bemöda sig därom, varför många hysa den meningen, att intet kungarike i Europa vore så rikt på bergverk och så vackra mineral, som väl stode att finna i detta land. Härjämte har jag icke kunnat undgå att underdånigst bedja, att Eders höggrevliga Excellens täcktes visa mig en stora nåden att hos Kungl. Maj:t söka utverka för mig, att jag i nåder måtte få åtnjuta någon liten ersättning för denna resa, eftersom jag måste färdas över hundra mil och därvid släppa till en tämligen stor del av min lön, dessutom är en fattig man, som ingenting annat har att uppehålla sig av än sin lön, och ytterligare nödgas förbruka återstoden på resor med hänsyn till, att jag måste förfoga mig från den ena orten till den andra för undervisning av officerare. Eders höggrevliga Excellens skulle härigenom bevisa mig fattige man en särdeles hög nåd, varför jag vore beredd gå i döden.

Eders högädla höggrevliga Excellens´ underdånigst hörsammaste knekt

Umeå d. 19 Augusti
År 1695 Wollmar Gustaff Läw
Fortifikationslöjtnant

WOLLMAR GUSTAFF LÄW
Erik Dahlberg hade i en skrivelse den 12 april 1695 till översten och chefen för Västerbottens regemente baron Reinhold Johan von Fersen (f. 1646, d. 1716) i Umeå med en begäran att han ville låta löjtnant Lau att avteckna ett antal namngivna städer och ”även monumenter, denne enligt anvisningar av präster och gamla män som möjligen kunde uppspana.” Översten svarar Erik Dahlberg samma månad april med lyckönskan i arbetet med Sveciaverket att han beordrat löjtnanten Lau för uppdragets utförande. Löjtnant Lau stavade själv sitt namn Läw som den 18 april 1694 utnämnts till löjtnant för att undervisa officerare i Umeå i fortifikation. Instruktionen från Erik Dahlberg ålade löjtnanten att också ”söka införskaffa upplysningar rörande förefintliga naturtillgångar, fornminnen, folktraditioner och andra anmärkningsvärda saker i denna landsända.”

Wollmar Gustaff Läw kom att senare tjänstgöra i Liflands armé. Han ingick äktenskap i Reval före 1700 där han också hade sitt hem. I Liflands armé befordrades han 1701 till kapten och 1705 till major.

SÄGNEN & SKEPPSBILDEN
Läw rapporterade enligt breven ovan om en sägen, som också omvittnas av i en doktorsavhandling från 1731 av Jonas Ask, som finns i svensk översättning i Västerbotten Hembygdsföreningens Årsbok 1928, sid 37ff ”Om Umeå stad och närliggande pastorat”. Där förekommer även en bild av märket å Bygde sten som liknar det av Läw tecknade skeppet (se ovan). De traditioner som är förknippade med denna sägen belyses av Nils Ahnlund i en intressant uppsats ”Bygde sten” i hans bok ”Oljoberget och Ladugårdsgärde”, Stockholm 1924, s. 114.

BREVET förvaras i Riksarkivet bland ingående skrivelser i Erik Dahlbergs arkiv vol. 29, är beseglat med ett adligt sigill visande initialerna WGL och i vapnet ett åt höger gående, krönt lejon bärande ett svärd. Vapenbilden är sålunda en helt annan än den som tilldelades brevskrivarens fader vid adlandet: ett brinnande örlogsskepp.

Källa: Västerbottens läns Hembygdsförenings Årsbok 1942, Nyheternas Tryckeri, Umeå 1942, sid. 19-36. Om Sueciaverkets originalmaterial rörande städerna i övre Norrlnad, särskilt Umeå, av Artur Bygdén.

R E F L E K T I O N E R
Fortifikationslöjtnant Wollmar Gustaff Läw är fältmarkskalken och konstnären Erik Dahlbergs utsände tecknare i Norra delen av riket. Bilden längst upp från Umeå är alltså en av Läws teckningar från 100-milaresans uppdrag och återfinns i Erik Dahlbergs monumentalverk Suecia antiqua et hodierna.

I W. G. Läws brev framgår det att det enda fornminne som är värt att nämnas från denna resas uppdrag är Bygdestenen.

Brevets skeppsteckning från inristningen är värdefull för sentida betraktare. Artur Bygdéns efterforskningar i Riksarkivet som påminner om arbetet från 1695 är inspirerande för var och en med intresse för svensk historia alla genrer. Här finns måhända ett och annat att arbeta i projekt- och forskningsavseende. Mälaren har sitt Birka. Kvenland och Botten har sitt Bygdea med Bygdestenen.

ABC om ERIK DAHLBERG
* Om Erik Dahlberg: Runeberg.org Svenskt biografiskt handlexikon
* Om Suecia antiqua et hodierna: Kungliga Biblioteket, FD Magdalena Gram

/WA, DSr
Updated 070523

fornminne448×380

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: